Resultaten RGM trainingen

Nadat ik in december 2018 drie groepen RGM-trainingen heb afgerond, wil ik hiervan graag de resultaten delen. De groepen bestonden uit een gemengde groep met NAH en 2 groepen op de dagbehandeling Parkinson.

Om een meetbaar beeld te krijgen ten aanzien van de effecten van RGM is een screening ingezet (Screening Profile RGM) welke ik zelf heb ontwikkeld en niet officieel gevalideerd is. Deze is ingedeeld in 4 domeinen: psychisch, fysiek, cognitief en sociaal domein. Per domein worden 6 vragen gesteld die beantwoord kunnen worden in 5 gradaties: bijna nooit, zelden, af en toe, vaak, bijna altijd. Hierdoor kan een puntensysteem gebruikt worden van 5 punten per vraag. Per domein betekent dit dus een meest optimaal maximum van 30 punten. Daarnaast hebben de deelnemers een cijfer op de schaal van 1-10 gegeven welke de kwaliteit van leven op dat moment beoordeelt. Deze screening is vooraf en achteraf ingevuld om zodoende een vergelijking te kunnen maken tussen de stand van zaken vooraf en na 10 lessen RGM. Het objectiveert enigszins de effecten, maar het blijft een momentopname en een subjectieve weergave van de ervaringen.

Tevens hebben de deelnemers hun ervaringen mondeling toegelicht tijdens de laatste bijeenkomst.

 

Uit de vergelijking van Screening Profile RGM 1 en 2 kan afgeleid worden dat er wel degelijk vooruitgang ervaren wordt.

Dit resulteert in de groep NAH tot vooruitgang op psychisch domein door 50% van de deelnemers, op fysiek domein door 75% van de deelnemers, op cognitief domein door 75% van de deelnemers en op sociaal domein door 75% van de deelnemers. Tevens wordt door 75% van de deelnemers de kwaliteit van leven na de training hoger ingeschaald. Enkele toelichtingen hiervan zijn een verbetering van de motoriek in het algemeen, verbetering van aangedane been na CVA in chronische fase, verbetering van het spreken zelf zoals woordvinding als ook gesprekken voeren na CVA in chronische fase, verbetering in de gemoedstoestand.

Dit resulteert in de groepen Parkinson tot vooruitgang op psychisch domein door 33% van de deelnemers, op fysiek domein door 50% van de deelnemers, op cognitief domein door 50% van de deelnemers, en op sociaal domein door 50% van de deelnemers. De kwaliteit van leven wordt door 33% van de deelnemers na de training hoger ingeschaald, 33% is stabiel gebleven, 33% ervaart achteruitgang. Enkele toelichtingen hiervan zijn een verbetering van concentratie en focus, spanningsboog, snelheid van informatieverwerking, planning en uitvoering van (dubbel)taken zoals bij koken, trots op behaalde resultaten.

 

Opvallend is dat in beide groepen op psychisch domein iets minder, maar vooral op fysiek, cognitief en sociaal domein de meeste vooruitgang valt af te lezen. Ook is het leuk om te vermelden dat er soms deelnemers niet veel verandering ervaren, echter in de screening duidelijk betere resultaten laten zien! Vaak ervaren mede-cursisten dan ook veranderingen die men zelf niet zo opmerkt. Dit proces verloopt uiteraard heel subtiel.

Let wel, het betreft een niet gevalideerde screening dus conclusies dienen met enig voorbehoud gelezen te worden.

 

Eerlijkheidshalve dient erbij vermeld te worden dat enkele deelnemers zijn afgehaakt, wegens overprikkeling. RGM blijft ten slotte een multi-sensorische oefenmethode. Wanneer ten gevolge van hersenletsel erg veel problemen bestaan met betrekking tot het verwerken van prikkels, kan dus deze methode ook een overprikkeling geven, welke niet bevorderend werkt op het welzijn van de persoon in kwestie. Dit is overigens niet altijd het geval, ook kan het verwerken van prikkels juist worden getraind, als ook blijkt uit ervaringen van vorige deelnemers. Echter wanneer dit het geval was, heb ik deze personen daarom ook in plaats van voortzetting van de RGM een individueel traject in mijn praktijk aangeboden om op deze wijze specifiek aangepaste begeleiding te kunnen bieden. Hierbij kan men gebruik maken van een aantal gratis behandelingen. Het is voor mij belangrijk om elke persoon op maat te kunnen begeleiden! Ik stem me af op de behoefte van de klant!

 

Stem Jezelf! Dat geldt ook voor mij!

 

Dankbaar voor de behaalde resultaten, kijk ik weer uit naar de komende training die bijna gaat starten. Op 14 Januari start er weer een nieuwe groep NAH. Ik kijk er naar uit!