PRIVACYVERKLARING

 

STEM JEZELF gevestigd aan de Wolfhezerweg 120-32 6874 AW Wolfheze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens Stem Jezelf

D. Martin – eigenaar/gegevensbeheerder 

Wolfhezerweg 120-32

6874 AW Wolfheze

Tel: 0615423808

@: donyamartin@live.nl

www.stemjezelf.nl

 

Stem Jezelf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Overige relevante persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt. 

 

Stem Jezelf verwerkt bijzondere en/of gevoelige gegevens

• Om een behandeldossier bij te houden. 

 

Stem Jezelf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

• (Verslaglegging van) het behandeltraject 

• Het afhandelen van jouw betaling 

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de dienstverlening 

• Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten 

• Verzenden van een nieuwsbrief en/of uitnodiging. 

 

Stem Jezelf is vanuit de wet verplicht om je behandeldossier 15 jaar te bewaren. 

 

Stem Jezelf verstrekt geen informatie aan derden tenzij je daar zelf toestemming voor geeft en/of dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tenzij wetgeving dit niet toestaat. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stem Jezelf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of intrekking van je toestemming voor of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar donyamartin@live.nl. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Stem Jezelf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd? 

Stem Jezelf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Stem Jezelf of stuur een mail aan donyamartin@live.nl.